Melbourne 2005 - Bowling

Flag: Australia Australia - 12 Athletes